ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó változás időpontja: 2021. november 1.

 

Köszönjük, hogy a Meyer & Levinson Kft. által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni! Tájékoztatjuk, hogy társaságunk számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása. 

 

A fenti célok elérése érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

 

Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Cégjegyzékszám: 01-09-902076

Adószám: 14398209-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető

E-mail: info@meyerlevinson.com

Web: https://meyerlevinson.com/  

(a továbbiakban mint: “Szolgáltató”)

 

által a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák, cégjegyzékszám: 01-09-982509, adószám: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, a továbbiakban: „Riport”) által fejlesztett és üzemeltetett Quick elnevezésű termékkel (a továbbiakban: „Quick”) kapcsolatosan nyújtott felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban, mint: „Fktv”) hatálya alá tartozó képzési szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevevőivel továbbá a Szolgáltatónak a Szolgáltatással kapcsolatos uni.meyerlevinson.com domain alatti weboldalát (a továbbiakban: „Weboldal”) felkereső, valamint hírlevelére feliratkozó, illetve a Szolgáltatóval egyéb úton kapcsolatba kerülő személyek (a továbbiakban együttesen mint: “Felhasználó”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. 

 

A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Felhasználóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik a Szolgáltatást igénybe veszik.

 

I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

 

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató.

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

 

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

 

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető̋ a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől. 

II. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

 

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Böngészés weboldalon

 • Képzési szolgáltatás nyújtása

 • Számlázás

 • Ügyfélszolgálat

 • Hírlevél feliratkozás

 • Sütik (cookie)

 

III. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Felhasználók által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Felhasználó által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb, a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépni velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik Társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy Társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

III.1. Böngészés weboldalon

A Weboldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét. 

 

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgáltató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

 

III.2. Képzési szolgáltatás nyújtása


A Szolgáltató a Felhasználó részére a Quick használatához kapcsolódó képzést nyújt, amely során szükséges a képzéseken résztvevő személyek személyes adatainak kezelése, annak érdekében, hogy az oktatáson való részvételük igazolva legyen, illetőleg részükre az oktatás tananyaga átadható legyen. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Fktv.”) és a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Fktv vhr.”) hatálya alá tartozik, így a Felhasználó vonatkozásában kezelendő személyes adatok körét, továbbá a kezelésük időtartamát jogszabály írja elő.

III.3. Számlázás

 

III.3.1. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli. 

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy abban az esetben a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata. 

 

III.3.2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

 

III.4. Ügyfélszolgálat

 

A Felhasználóink részére történő technikai segítségnyújtás érdekében ügyfélszolgálatot tartunk fenn.

 

Amennyiben a Felhasználó e-mail útján keresi meg Ügyfélszolgálatunkat az info@meyerlevinson.com e-mail címen akkor az e-mail elküldésével tudomásul veszi adatainak kezelését. Ahhoz, hogy az ügyfélszolgálati megkereséseket teljesíteni tudjuk, bizonyos személyes adatok kezelése szükséges. Ezek nélkül ügyfélszolgálati megkeresését teljesíteni sem tudjuk, hiszen nem tudnánk kapcsolatba lépni Önnel. 

III.5. Hírlevél feliratkozás

 

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. Erre több módon kerülhet sor. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján a Felhasználó e-mail címét kezeli addig, amíg a Felhasználó a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató V. pontjában írtakat.

III.6. Sütik (cookie)

 

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

 

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

 

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

 

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Ads), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

 

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

 

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

 

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

 

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

IV. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

 

A Szolgáltató az adatokat elektronikus úton, saját belső szerverein tárolja. Amennyiben a Szolgáltató külső szolgáltató szerverein tárol személyes adatokat azok olyan szervereken történnek, amelyek az Európai Unió területén találhatóak, vagy olyan adatfeldolgozók szerverén, akik megfelelő tanúsítással rendelkeznek a személyes adatok kezelésével összefüggésben.

 

A Szolgáltató több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, amely védelmi szintek minden esetben megfelelnek az iparági standardoknak.

 

A Szolgáltató az alábbi harmadik személy tárhelyszolgáltatásait veszi igénybe:

 

IV.1. Amazon AWS

 

 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. 

 • Székhely: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok 

 • E-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com

 • Telefonszám: +1 206 266 100 

 • Képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók

 • Európai Szerverközpontok: London, Frankfurt, Stockholm, Párizs, Dublin

 • (a továbbiakban: “Amazon”)

 

Habár a Szolgáltató a Amazon Európai Unión kívüli, az Amerikai Egyesült Államokban található szervereit használja, adatai mégis biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik, mivel az Amazon Európai Unión kívüli adatkezelése az SCC (melyről további információ jelen Tájékoztató VIII.1. pontjában található) szabályaival összhangban történik, melyről bővebb információ a https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ linken érhető el.

 

Az Amazon több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával,  titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. Az Amazon védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.

 

Az Amazon általános adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://aws.amazon.com/privacy/ 

 

IV.2. Linode

 

 • Cégnév: Linode LLC 

 • Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, Amerikai Egyesült Államok 

 • E-mail: support@linode.com

 • Telefonszám: +1 609 380 7100

 • Képviseli: Christopher Aker vezérigazgató

 • Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter

(a továbbiakban: “Linode”

 

A Linode egy Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett korlátolt felelősséggel működő társaság. A Linode Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat. Az adatokról napi rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyről a Linode gondoskodik, szintén Frankfurtban található szervereken.

 

A Linode az adatok védelméről több szinten gondoskodik, többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Linode emellett több, a védelem megfelelőségét igazoló nemzetközi tanúsítvánnyal is rendelkezik. A Linode által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információ elérhető a https://www.linode.com/security címen.

 

A Linode GDPR-nak való megfelelőségével kapcsolatosan itt talál információt: https://www.linode.com/legal-dpa/ 

 

A Linode adatvédelmi irányelvei elérhetőek a https://www.linode.com/privacy címen.

 

IV.3. Weboldal tárhely

 

A Szolgáltató Weboldalának, illetve a Weboldalon keresztül érkező adatok tárhelyszolgáltatója a wix.com weboldal üzemeltetője, melynek elérhetőségei az alábbiak: 

 

 • Cégnév: Wix.com Ltd.

 • Székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6701101, Izrael

 • Nyilvántartási száma: 001-36158

 • E-mail: privacy@wix.com 

 • Telefonszám: + 972 3 545 4900

 • Képviseli: Avishai Abrahami igazgató

(a továbbiakban: „Wix”)

 

A Wix adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.wix.com/about/privacy 

 

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

VI. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

 

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Felhasználó hozzájárulása, úgy a Felhasználót megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja az info@meyerlevinson.com e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

 

VII. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy az info@meyerlevinson.com e-mail címre küldött e-mailben.

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

 

A tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében – sem tudunk tájékoztatást küldeni.

 

Helyesbítés: A tájékoztatás kérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

 

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:


a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

 

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

 

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

VIII. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

 

VIII.1. Levelezés (e-mail)

 

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail elnevezésű szolgáltatását használja. 

 

 • Cégnév: Google Ireland Ltd

 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

 • Nyilvántartási szám: 368047

 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató

 • Telefonszám: +353 1 436 1000

 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”

 

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti.

 

Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, ugyanis a Google alávetette magát az Eurpóai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóváhagyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SSC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SSC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.

 

Az SCC-ről további információ itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu 

 

A Google SCC szerinti eljárásáról további információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks  

 

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

 

VIII.2. Képzésekkel kapcsolatosan:

 

VIII.2.1. Képzésre jelentkezés

 

A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított képzésre Google Form-on keresztül jelentkezhet, melyet szintén a Google biztosít, akivel kapcsolatos részletes információ a fenti VII.1. pontban található

 

VIII.2.2. Képzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok küldése

 

A Szolgáltató a képzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokat a Mailchimp elnevezésű üzenetküldő szolgáltatással juttatja el a Felhasználó részére, melynek nyújtója:

 

 • Cégnév: The Rocket Science Group LLC

 • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok 

 • Telefon: +1 678 999 0141

 • E-mail: privacy@mailchimp.com 

 • Web: www.mailchimp.com

 • Képviseli: Ben Chestnut igazgató

(a továbbiakban: “Mailchimp”)

 

A Mailchimp adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

 

A Mailchimp szintén alávetette magát az SCC szabályainak, A Mailchimp SCC-vel összhangban történő adatkezeléséről itt tájékozódhat: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/   

 

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, úgy a hírlevelek kiküldésére szintén a Mailchimp rendszerén keresztül kerül sor.

 

VIII.2.3. A képzés megtartásával kapcsolatosan

 

A Szolgáltató a képzések megtartására a Zoom videós alkalmazást használja, melynek szolgáltatója az alábbi:

 

 • Cégnév: Zoom Video Communications Inc.

 • Székhely: 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113, United States of America

 • Európai központok: 

 • London, Egyesült Királyság (címe: The Place, 4th Floor, 175 High Holborn, London WC1V 7AA, Egyesült Királyság, telefonszám: +44 800 368 7314, +44 20 7039 8961, e-mail: info@zoom.us

 • Párizs, Franciaország (címe: Zoom France, 33 rue Lafayette, 75009 Párizs, Franciaország, telefonszám: +33 800 946 464) 

 • Amszterdam, Hollandia (címe: Locatellikade 1, 1076 AZ Amszterdam, Hollandia)

 • Nyilvántartási szám: C3404423

 • Képviseli: Eric Yuan igazgató

 • E-mail: privacy@zoom.us 

(a továbbiakban: “Zoom”

 

A Zoom adatkezelésével, illetve GDPR megfelelősségével kapcsolatos információ a következő linkeken érhető el: https://zoom.us/privacy; https://zoom.us/gdpr 

 

A Zoom szintén alávetette magát az SCC rendelkezéseinek. 

 

A Zoom által a személyes adatok védelme érdekében bevezetett biztonsági intézkedésekről itt tájékozódhat: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

 

VIII.2.4. A Szolgáltató az Fktv. 15. § (1) bekezdésének b) pontja által előírt kötelezettségének teljesítése érdekében a Felhasználó adatait a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszert (a továbbiakban: „FAR”) üzemeltető felnőttképzési államigazgatási szerv részére továbbítja, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 

 • Név: Pest Megyei Kormányhivatal

 • Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

 • Törzskönyvi azonosító szám: 789356

 • Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

 • E-mail: pest@pest.gov.hu

 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pércsi Éva (címe: 1052 Budapest, Városház utca 7., telefon: +36 22 379493, e-mail: adatvedelem@pest.gov.hu)

(a továbbiakban: „PMKH”)

 

A PMKH adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379 

 

VIII.2.5. Az oktatási azonosító szám beszerzésével, illetve kiadásával kapcsolatosan 

 

 • Név: Oktatási Hivatal

 • Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

 • Alapító okirat száma: 48049-4/2019/PKF

 • Képviseli: Brassói Sándor elnök

 • E-mail: info@oh.gov.hu; adatvedelem@oh.gov.hu 

(a továbbiakban: „Oktatási Hivatal”)

 

Az Oktatási Hivatal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato 

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Fktv. vhr. 25/A. § (1) bekezdése értelmében a Szolgáltató, mint felnőttképző a Felhasználót, mint képzésben résztvevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván. Amennyiben a Felhasználó az oktatási azonosító számmal nem rendelkezik vagy az számára nem ismert és ezért a Szolgáltató azt a FAR rendszerben nem tudta a felnőttképzési államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátani, úgy a Felhasználó oktatási azonosítójának lekérdezéséről, illetve beszerzéséről a FAR rendszer gondoskodik akként, hogy a Szolgáltató a Felhasználó természetes személyazonosító adatait a FAR rendszerben megadja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, aki azt továbbítja az Oktatási Hivatal részére az oktatási azonosító szám beszerzése érdekében. 

 

VIII.3. Fizetéssel kapcsolatosan

 

A Felhasználó a Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató által üzemeltetett https://www.modernkonyveles.com/ weboldalon keresztül fizetheti meg a Szolgáltató részére. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fizetések lebonyolításához és kezeléséhez külső szolgáltatót vesz igénybe. A Szolgáltató fizetési szolgáltatója az OTP Simple Pay, melynek elérhetőségei az alábbiak: 

 

 • Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

 • Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

 • E-mail cím: dpo@otpmobil.com 

(a továbbiakban: „OTP”)

 

A Szolgáltató a Szerelő illetve a Műhely fizetési adatait nem kezeli, azokat a Szerelő illetve a Műhely az OTP oldalára történő átirányítást követően adja meg az OTP rendszerében. A Szolgáltató csupán ahhoz szükséges adatokhoz jut hozzá, melyek a Szerelő illetve a Műhely által teljesített fizetés beazonosításához szükségesek.

 

Az OTP adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2019/11/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191104.pdf linken.

 

VIII.4. Számlázással kapcsolatosan

 

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 • Adószám: 13421739-2-41

 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető 

 • E-mail: info@szamlazz.hu 

 • Web: https://www.szamlazz.hu/szamla/main 

(a továbbiakban: „KBOSS”)

 

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.   

VIII.5. Quick hozzáférés biztosítása

 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe veszi, úgy annak részeként a Szolgáltató Quick fiók hozzáférést biztosít a Quick-et üzemeltető szolgáltató részére, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 

 • Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

 • Cégjegyzékszám: 01-09-982509

 • Adószám: 23878149-2-41

 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető

 • E-mail: hello@riport.app 

 • Web: https://www.quick.riport.app/ 

(a továbbiakban: „Riport”)

 

A Riport adatkezelési tájékoztatója a https://www.helloquick.riport.app/adatvedelem linken érhető el.

 

IX. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 

X. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

 

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

 

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

XII. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

 

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  

 

XIII. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Felhasználót is értesítjük a változásról azzal, hogy az esetleges változtatások a közzétételt követő 5. munkanapot követően lépnek hatályba. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

XIV. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

 

Kérdéseivel keressen minket az info@meyerlevinson.com e-mail címen vagy levélben a 1052 Budapest Deák Ferenc tér 3. 2. emelet alatti címen.

 

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

 

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/