ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utolsó változás időpontja: 2021. december 1.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

 

Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Cégjegyzékszám: 01-09-902076

Adószám: 14398209-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető

E-mail: info@meyerlevinson.com

Web: https://meyerlevinson.com/  

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

 

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban, mint: „Fktv”) szerint felnőttképzésnek minősülő és alább részletesen ismertetett felnőttképzési szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Képzésben Résztvevő”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A Szolgáltató, mint könyvviteli és adószakértői szolgáltatást nyújtó és a szakmai digitalizációt támogató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1052 Budapest, Deák, cégjegyzékszám: 01-09-982509, adószám: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, a továbbiakban: „Riport”) kötött megállapodása alapján, jogosult a Riport által fejlesztett és üzemeltetett Quick elnevezésű termékkel (a továbbiakban: „Quick”) kapcsolatosan azt népszerűsítő, illetve a Quick használatát, a benne rejlő lehetőségeket bemutató képzési szolgáltatást nyújtani.

 

1.3. A jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza a Szolgáltató és a Képzésben Résztvevő jogviszonyát, abban az esetben, amennyiben a Képzésben Résztvevő részt vesz a Szolgáltató által szervezett, a Quick rendszerrel kapcsolatos jelen ÁSZF által szabályozott tanfolyamon (továbbiakban, mint: „Szolgáltatás”), tehát amely esetben a Szolgáltató oktatási szolgáltatást nyújt a Képzésben Résztvevő részére.

 

1.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy a képzés részletes megnevezését, óraszámát, jelen ÁSZF 4. pontja tartalmazza. A képzés kezdésének és befejezésének tervezett időpontja, a Jelentkezési Weboldalon kerül közzétételre, illetve arról a Szolgáltató a Képzésen Résztvevőt e-mail útján is értesíti. 

 

1.5. A Képzésben Résztvevő a Szolgáltatás igénybevételére a uni.meyerlevinson.com weboldalon (a továbbiakban: „Jelentkezési Weboldal”) elhelyezett jelentkezési lapon (továbbiakban, mint: „Jelentkezési Lap”) feltüntetett adatok megadásával és a jelen ÁSZF-et elfogadó jelölőnégyzet bejelölésével, valamint a Jelentkezési Lap Szolgáltató részére történő beküldésével jelentkezhet. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy Jelentkezési Lap kitöltésén és Szolgáltató részére történő beküldésén túlmenően a Szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Képzésben Résztvevő a Szolgáltatás igénybevételének a jelen ÁSZF 5. pontjában foglalt díját a Szolgáltató részére az ott meghatározott módon megfizesse. 

 

1.6. A Képzésben Résztvevő a Jelentkezési Lap Szolgáltató részére történő megküldésével tudomásul veszi, hogy a Felek közötti jogviszony alapvető szabályait jelen ÁSZF tartalmazza, egyben azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy a Képzésben Résztvevő által megküldött Jelentkezési Lap a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, azzal együttesen értelmezendő és a két dokumentum képezi a Felek szerződéses akaratát. A jelen ÁSZF az Fktv. rendelkezései szerinti felnőttképzési szerződésnek minősül.

 

2. Az ÁSZF célja

2.1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a Szolgáltató és a vele felnőttképzési jogviszonyban álló, a Szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződést kötő, harmadik személy, mint Képzésben Résztvevő jogait és kötelezettségeit, illetve a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.

 

2.2. A Felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF általános jelleggel szabályozza. Amennyiben jelen ÁSZF és a Jelentkezési Lap rendelkezései között eltérés lenne, úgy a Jelentkezési Lap rendelkezései az irányadóak.

 

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Képzésben Résztvevő által Jelentkezési Lapon megjelölt, jelen ÁSZF 4.2. vagy 4.3. pontja szerinti témában és az ott meghatározott személy részére képzés megszervezését, a képzésen való oktatatást a Szolgáltató által korábban megadott tematikának megfelelően.

 

3.2. A Szolgáltató biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, amely útján megvalósítható a képzés célja. A képzés online módon, zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában a Zoom nevű alkalmazáson keresztül kerül megtartásra, így az oktatáshoz a résztvevők oldaláról szükséges tárgyi eszközöket és infrastruktúrát, így különösen számítógép, internet hozzáférés stb., a Képzésen Résztvevő köteles biztosítani. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a képzés helyét megváltoztassa, amelyről e-mail útján értesíti a Képzésben Résztvevőt.

 

3.3. Tekintettel arra, hogy a képzés nem fizikai részvétellel, hanem online módon zajlik, jelenléti ívnek minősül a résztvevők e-mailes visszaigazolása, amelyben elismerik az online kurzuson történt részvételüket. 

 

3.4. A Szolgáltató köteles a Képzésen Résztvevőt értesíteni bármely olyan körülményről, amely miatt a képzés a Szolgáltató által előzetesen meghatározott időpontban nem tartható meg, egyben köteles tájékoztatni arról, hogy a képzés utólag megtartásra kerül, vagy nem, és ha igen mely időpontban.

 

3.5. A Képzésen Résztvevő jogosult a képzés megkezdését megelőzően a szerződéstől elállni, azonban ez esetben a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Képzésen Résztvevő által megfizetett díjat részben vagy egészben visszatéríti-e részére.

 

3.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy 5 munkanappal a tervezett oktatási időpont előtt lemondja azt, amennyiben az előzetesen megjelölt minimális létszámú személy nem igazolta vissza részvételi szándékát. A minimális létszám minden esetben a Jelentkezési Weboldalon kerül rögzítésre. Ilyen esetben a Képzésen Résztvevő jogosult az általa megfizetett képzési díj visszatérítésére, illetve befizetését egy későbbi képzésen időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.

 

3.7. A képzés tárgyához igazodóan a Szolgáltató biztosítja a képzési tematika leírását és képzési anyagot, melyet elektronikus úton küld meg a Képzésen Résztvevő részére. A Szolgáltató a képzésen előadottakat online, visszanézhető módon is elérhetővé teszi a Képzésben Résztvevők számára, melynek elérési útvonalát a Képzésen Résztvevő személy által megadott e-mail címre küld meg. Amennyiben valamely résztvevő elektronikus címének megadását megtagadja, vagy ilyen címmel nem rendelkezik, részére elektronikus tematika, előadás nem kerül kiküldésre és amely esetben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

3.8. A képzéssel kapcsolatban a Képzésen Résztvevő részére esetlegesen átadott bármilyen - akár nyomtatott akár elektronikus úton meglévő - képzési segédlet, tematika, dokumentáció esetlegesen videófelvétel a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amellyel kapcsolatosan a Szolgáltató a Képzésen Résztvevők részére korlátozott használati jogot biztosít, azaz munkavégzésük közben az esetlegesen átadott anyagokat használhatják, azonban azokról a Szolgáltató írásos engedélye nélkül másolatot nem készíthetnek, illetve azt semmilyen módon nem oszthatják meg, terjeszthetik vagy tehetik harmadik személyek részére hozzáférhetővé.

 

3.9. A Szolgáltató a képzés elvégeztével nem tudja garantálni, hogy az azon részt vett valamennyi Képzésen Résztvevő elsajátítja a képzés anyagát, mivel annak pontos elsajátítása az egyes résztvevők egyéni képességeitől is függenek.

 

3.10. A Szolgáltató vállalja, hogy hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és – amennyiben a Képzésen Résztvevő nem tiltotta meg - az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek a jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatja.

 

3.11. A Képzésen Résztvevő vállalja, hogy a díjfizetési kötelezettségének eleget tesz és a képzésben szerint részt vesz, továbbá megjelenését a 3.3. pont alapján tanúsítja.

 

3.12. A Képzésen Résztvevő vállalja, hogy a képzés időtartama alatt nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, előadóit, illetve a Szolgáltató vagy a Riport jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az okozott károkért a jogszabály szerinti rendelkezések alapján felel.

 

3.13. A Képzésen Résztvevő köteles a jelentkezést követően, illetve a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni, és a Szolgáltató kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatni.

 

3.14. A Képzésben Résztvevő vállalja továbbá, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelősségét okmányai bemutatásával igazolja, illetve a szerződés megkötése során személyazonosító okmányait Szolgáltató részére átadja.

 

4. Az oktatás típusa, tartalma

 

4.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében jelen ÁSZF alapján az alábbi, “Minősített kvikker” elnevezésű képzést biztosítja az alábbiakban megjelölt tartalommal.
 

4.2. A minősített kvikker képzés keretében a Szolgáltató biztosítja, hogy a Képzésen Résztvevő 2022. január 11-től havi rendszerességgel Zoom alkalmazáson keresztül, hetente két alkalommal (kedden és pénteken) az alábbi időpontokban 18 óra és 19 óra 30 perc között megtartott, egyenként 90 perces időtartamú, összesen hat darab interaktív oktatáson részt vegyen.

 

Az egyes előadások tematikája:

  • 1. előadás Digitális pénzügyek, hazai digitális ökoszisztémák

  • 2. előadás. - Vállalati pénzügyek

  • 3. előadás - A Quick működésének alapjai, tudáscentrum bemutatása

  • 4. előadadás. - Quick és könyvelés, üzleti modellekhez igazodó költség és bevétel kategóriák. A Quick könyvelői moduljának bemutatása

  • 5. előadás - Egy interim pénzügyes feladatai a Quick-ben, valódi esettanulmányok

  • 6. előadás - Fejlett jogosultságkezelés a Quick -ben, összefoglalás, vizsgafelkészítő
     

4.3. A Szolgáltató a képzésről készült felvételt továbbá a Képzésben Résztvevő részére rendelkezésre bocsátja, aki azokat korlátlan alkalommal visszanézheti.

 

4.4. A képzési alkalmak időpontjait követő héten kedden  18 óra és 19 óra 30 perc közötti időtartamban a Szolgáltató a Képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelése céljából lehetőséget biztosít egy online vizsgafeladatsor kitöltésére. A Szolgáltató ezen túlmenően – sikertelen vizsga esetén – egy alkalommal a képzési alkalmak időpontjait követő héten pénteken  18 óra és 19 óra 30 perc közötti időtartamban pótvizsga lehetőséget biztosít a Képzésben Résztvevő számára. 

 

4.5. A képzés a Képzésen Résztvevő részére végzettséget nem nyújt, azonban amennyiben a Képzésen Résztvevő a 4.4. pont szerinti vizsgafeladatsoron szereplő kérdésekre – akár a vizsgán, akár a pótvizsgán – legalább 80 százalékban helyes választ ad, úgy a Szolgáltató egy „minősített kvikker” tanúsítványt, amely igazolja a képzés elvégzését és a Quick rendszer beható ismeretét.

 

4.6. Amennyiben a Képzésen Résztvevő a sikeres vizsgát tesz, úgy a Szolgáltató feltünteti a Képzésen Résztvevőt az általa fenntartott virtuális asszisztens ajánló oldalon, melynek elérhetőségét a Képzésben Résztvevővel e-mail útján közli.

 

4.7. A Szolgáltató továbbá a Riporttal kötött megállapodás alapján korlátlan ideig használható, ingyenes Quick „OkosBox” előfizetési csomagot biztosít a Képzésben Résztvevő részére.

 

4.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Képzésben Résztvevő számára biztosított ingyenes Quick hozzáférést bármikor – különösen a működésében bekövetkező körülmények megváltozása esetén – saját döntése alapján visszavonja, mely esetben a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

4.9. A Képzésen Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében biztosított Quick hozzáférésre és a Quick használatára a Riport általános szerződési feltételei vonatkoznak, amely a következő linken érhető el: https://www.helloquick.riport.app/altalanos-szerzodesi-feltetelek A Képzésen Résztvevő tudomásul veszi, hogy ahhoz, hogy a Quick rendszert használni tudja, a Riport általános szerződési feltételeinek elfogadása és a regisztrációhoz szükséges adatok 

 

5. A Díj, fizetési feltételek

 

5.1. A Képzésen Résztvevő a képzésen való részvételért díjat (továbbiakban, mint: „Díj”) köteles fizetni a Szolgáltató részére. A Díj magában foglalja a 4.. pontban foglalt szolgáltatások valamennyi költségét, így a képzés díját, az oktatók / előadók díját, a rendelkezésre bocsátott oktatási anyagok, a Quick „Okosbox” előfizetés és – amennyiben alkalmazandó – a vizsga és pótvizsga díját. A Díj egyetlen pótvizsga díját tartalmazza, amennyiben a Képzésben Résztvevő további alkalommal szeretne pótvizsgát tenni, úgy arra külön díj megfizetése ellenében van lehetősége. 

 

5.2. A Szolgáltató a 4.. pont szerinti képzés díját az általa üzemeltetett https://www.modernkonyveles.com/ weboldalon (a továbbiakban: „Fizetési Weboldal”) teszi közzé.

 

5.3. A Képzésben Résztvevő a Díj fizetési kötelezettségének a Fizetési Weboldalon keresztül tehet eleget. A Képzésben Résztvevő a Díjat főszabály szerint bankkártyás fizetés útján tudja teljesíteni. A Képzésben Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a képzésen való részvétel feltétele az adott képzésre vonatkozó díj megfizetése.

 

5.4. A Szolgáltató lehetővé teszi a Képzésben Résztvevő részére, hogy a képzés díját részletekben teljesítse. A részletfizetés választása esetén a Képzésben Résztvevő a Díj egyes részleteit banki átutalás útján teljesítheti a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mail útján veszi fel a kapcsolatot a Képzésben Résztvevővel, ahol tájékoztatja a fizetési adatokról. A Képzésben Résztvevő a Díj egyes részleteit a képzés egyes előadásainak időpontját legalább 1 nappal megelőzően köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adott részlet megfizetése a képzésen való részvétel feltételét képezi.  

 

5.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy amennyiben a képzés harmadik előadását követő 5 munkanapon belül, részletes, valós indokkal bizonyítja, hogy a képzés nem felelt meg az általa elvártaknak, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Díjat vagy annak egyes részleteit részére visszatéríti.

 

5.6. A Szolgáltató a Díjról, illetve annak egyes részleteiről számlát állít ki a Képzésben Résztvevő részére, melyet elektronikus úton, e-mailben küld meg a Képzésben Résztvevő részére. A Képzésben Résztvevő a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 175. § (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához. 

 

6. A Szerződésszegés jogkövetkezményei

 

6.1. A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a képzés megkezdését megelőzően számára a Szolgáltató kellő időt biztosított a képzési program megismerésére.

 

6.2. A Szolgáltató jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését, valamint, ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezését megszegi.

 

6.3. Amennyiben a Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, abban az esetben nem jogosult semmilyen visszatérítésre.

 

6.4. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti.

 

6.5. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Szolgáltató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek átadhatja. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: www.uni.meyerlevinson.com/adatvedelmi

 

7. Vegyes Rendelkezések

 

7.1. Az a tény, ha a jelen ÁSZF vagy a Jelentkezési Lap bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét Fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF vagy a Jelentkezési Lap nem szabályoz valamely kérdést.

 

7.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a Feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a Felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

 

7.3. A Képzésben Résztvevő a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF és a Jelentkezési Lap szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

 

7.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásának fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a Képzésen Résztvevőt. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Képzésen Résztvevő számára hátrányos, a Képzésen Résztvevő jogosult az ÁSZF felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. Amennyiben a Képzésen Résztvevő az oktatáson a fenti határidő elteltét követően részt vesz, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

 

7.5. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

7.6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Képzésben Résztvevő és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Képzésen Résztvevő külön tájékoztatására nem kerül sor. 

 

7.7. Felek a jelen ÁSZF-ből és a Jelentkezési Lapból eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen ÁSZF-ből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

7.8. A jelen ÁSZF-ben és a Jelentkezési Lapon nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Fktv. és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 11/2020 (II.7.) Korm. Rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.